เว็บลิ้งค

 
 

 

ระบบการจัดการ (Management System)

 

ISO - International Organization for Standardization

Thai Industrial Standards Institute (TISI)

 

การดำเนินกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard

 

Palladium, Executing Strategy

Balanced Scorecard Institute

 

การจัดการมลพิษ

 

US EPA

กรมควบคุมมลพิษ
กฏหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)
สืบค้น MSDS
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Productivity Tool)

 
Green Productivity - Asian Productivity Organization

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd