หลักสูตรฝึกอบรมด้านการดำเนินกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard

 
 

 

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน รายละเอียด
หลักสูตรที่ 1
การดำเนินกลยุทธ์ตามหลักองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy Focused Organization: SFO) ของ Dr.Norton และ Dr.Kaplan
2
หลักสูตรที่ 2
การแปลกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยการใช้ Balanced scorecard ตามหลักการของ Dr.Norton และ Dr.Kaplan
2
หลักสูตรที่ 3
การกระจายกลยุทธ์ (Alignment) ตามหลักการของ Dr.Norton และ Dr.Kaplan
2
หลักสูตรที่ 4
การจัดทำ Personal scorecard ตามหลักการของ Dr.Norton และ Dr.Kaplan  
2
หลักสูตรที่ 5
การกำหนดตัวชี้วัด Key Performance Indicator (KPI)
2
-
หลักสูตรที่ 6
การจัดทำระบบ Performance Management System (PMS)
2
-

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd