หลักสูตรฝึกอบรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Productivity Tool)

 
 

 

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน รายละเอียด
หลักสูตรที่ 1
การสร้างความยั่งยืนขององค์กรโดยการใช้ Green Productivity
2
หลักสูตรที่ 2
Lean Manufacturing 
3
-
หลักสูตรที่ 3
Quality Awareness 
2
-
หลักสูตรที่ 4
บทบาทผู้บริหารระบบคุณภาพมืออาชีพ (Professional QMR)
2
-
หลักสูตรที่ 5
ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี (Supervisory Skills)
2
-
หลักสูตรที่ 6
เทคนิคการสอนงานและการเป็นที่ปรึกษา 
2
-
หลักสูตรที่ 7
การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน 
2
-
หลักสูตรที่ 8
การแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (Quality Improvement)
2
-
หลักสูตรที่ 9
การบริหารการผลิตและการดำเนินการ (POM)
2
-
หลักสูตรที่ 10
การแก้ปัญหาหน้างานด้วย 5G และ 5 Why 
2
-
หลักสูตรที่ 11
การลดต้นทุน
2
-
หลักสูตรที่ 12
เทคนิคและกลยุทธ์การวางแผนการปฏิบัติงาน
2
-
หลักสูตรที่ 13
Six sigma
3
-

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd