หลักสูตรฝึกอบรมด้านระบบการจัดการ (Management System)

 
 

 

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน รายละเอียด
หลักสูตรที่ 1
ข้อกำหนด ISO 9001: 2008
2
หลักสูตรที่ 2
เทคนิคการตรวจประเมินภายในขั้นสูงตามหลักการของ ISO 9001:2008 
2
หลักสูตรที่ 3
การตีความข้อกำหนด ISO 14001:2004
2
หลักสูตรที่ 4
เทคนิคการตรวจประเมินภายในขั้นสูงตามหลักการของ ISO 14001:2008 
2
หลักสูตรที่ 5
การตีความข้อกำหนด TIS 18001, OHSAS 18001
2
หลักสูตรที่ 6
เทคนิคการตรวจประเมินภายในขั้นสูงตามหลักการของ OHSAS 18001/TIS 18001
2
หลักสูตรที่ 7
การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Environmental aspect identification and evaluation)
1
หลักสูตรที่ 8
การดำเนินการตามกฎหมายที่สอดคล้องต่อความต้องการของมาตรฐาน ISO 14001:2004
1
หลักสูตรที่ 9
การจัดทำระบบการจัดการ Integrated Management System (IMS)
2
หลักสูตรที่ 10
การตีความข้อกำหนด Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
2
-
หลักสูตรที่ 11
การตีความข้อกำหนด Good Manufacturing Practice (GMP)
2
-
หลักสูตรที่ 12
การตีความข้อกำหนด มรท (8001-2546) Thai Labour Standard  
2
-
หลักสูตรที่ 13
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR)
2
-

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd