หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

 
 

 

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน รายละเอียด
หลักสูตรที่ 1
ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร (Leadership for Management)
2
-
หลักสูตรที่ 2
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2
-
หลักสูตรที่ 3
การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
2
-
หลักสูตรที่ 4
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับนักบริหาร
(Problem Solving & Decision Making for Management)
2
-
หลักสูตรที่ 5
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
2
-
หลักสูตรที่ 6
การเพิ่มผลผลิตแบบสมัยใหม่ (Productivity Improvement)
2
-
หลักสูตรที่ 7
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
2
-
หลักสูตรที่ 8
การจัดการความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Management)
2
-
หลักสูตรที่ 9
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
2
-
หลักสูตรที่ 10
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
2
-
หลักสูตรที่ 11
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
2
-

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd