หลักสูตรฝึกอบรม

 
 

 

ขอบเขตการอบรมของ CPL ประกอบด้วยด้วยหลักสูตร 4 กลุ่มใหญ่ คือ

1) ด้านระบบการจัดการ (Management System) (อ่านต่อ)

2) ด้านการดำเนินกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard (อ่านต่อ)

3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Productivity Tool) (อ่านต่อ)

4) ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) (อ่านต่อ)

5) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (อ่านต่อ)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd