บริการของ CPL

 
 

 

ขอบเขตการบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา 4 ด้าน คือ

1) ด้านระบบการจัดการ (Management System) (อ่านต่อ)

2) ด้านการจัดทำและดำเนินกลยุทธ (Strategy Development and Execution) (อ่านต่อ)

3) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (อ่านต่อ)

4) ด้านการออกแบบและปรับปรุงระบบจัดการมลพิษ (อ่านต่อ)

5) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Productivity Tool) (อ่านต่อ)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd