ด้านการออกแบบและปรับปรุงระบบจัดการมลพิษ

 
 

 

1. การออกแบบระบบบำบัดมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ก่อนเข้าระบบบำบัด โดยใช้หลักการ Green Productivity และ Lean Manufacturing


2. การปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd