ด้านการจัดทำและดำเนินกลยุทธ์ (Strategy Development and Execution)

 
 

 

1. การบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการจัดทำกลยุทธ์ (Strategy development)

  • การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคุณค่า
  • การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร


2. การบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการดำเนินกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard

  • การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy map)
  • การจัดทำ Scorecard
  • การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Measure and target)
  • การกระจายกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร (Alignment)
  • การจัดทำการประเมินผลบุคลากรรายบุคคล (Personal scorecard)


3. ตรวจประเมินการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรและวิธีการปรับปรุงตามหลักการ Strategy-Focused Organization (SFO)


4. การบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการวัดผลการดำเนินงาน     

  • การจัดทำตัวชี้วัดหลัก (Key performance indicator, KPI)
  • การวัดผลการดำเนินงาน (Performance Management System, PMS)

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd