ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)

 
 

 

OHSAS 18001  คืออะไร 

OHSAS 18001 คือ  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจัดทำสถาบันมาตรฐานของอังกฤษ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน การจัดการปัญหาความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับอาชีพ

 

หลักการของมาตรฐาน OHSAS 18001

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001เป็นระบบที่ช่วย ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยังช่วยเปิดโอกาส ในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัทคู่ค้า   และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ ภายในองค์กรให้ปลอดภัยมากขึ้น

 

ประโยชน์จากการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

1. รักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นในองค์กร

2. เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอุบัติเหตุ และภาวะฉุกเฉินก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินน้อย

3. สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตการ ทำงานในองค์กร ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสังคม  ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้ในการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับ ในสังคม

5. เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันทางด้านการค้าในตลาดโลก ลดรายจ่ายเงิน ทดแทนในการรักษาพยาบาลและลดอัตรากรมธรรม์ประกันภัย  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและ เหตุการณ์ฉุกเฉินในองค์กร

 

ระยะเวลาในการเริ่มจัดทำระบบ

การนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ไปประยุกต์ใช้ใน องค์กรอาจใช้เวลาโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 3-6 เดือน ขึ้นกับความระบบการจัดการที่ใช้ดำเนินงานอยู่ ในปัจจุบัน  รวมถึงความซับซ้อนขององค์กร  นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูง ทั้งในเรื่องเวลาและทรัพยากรต่างๆ  จิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร  และความเพียงพอของงบประมาณ

 

ขั้นตอนในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนคือ

1. การทบทวนสถานภาพปัจจุบันขององค์กร
เป็นการทบทวนระบบเอกสาร  ระบบบริหารจัดการ  รวมถึงช่องว่างในการบริหารจัดการของ องค์กรในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับความสอดคล้องของการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ ข้อกำหนดของระบบ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

 

2. การจัดทำระบบเอกสาร
คณะทำงานต้องจัดทำระบบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  และคู่มือในการทำงาน  เพื่อใช้สื่อสารและฝึกอบรมทำความเข้าใจกับ บุคลากรทุกระดับ

 

3. การนำเอกสารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบัติ
เป็นการนำเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ไปปฏิบัติ เพื่อทวนสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและ ทวนสอบถึงความเพียงพอของเอกสาร  รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพและการจัดการความ เสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกิดขึ้นในองค์กร

 

4. การตรวจสอบระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001  โดยตรวจสอบการดำเนินงาน ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งหมดว่าระบบที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องจากการดำเนินงานทั้งหมด

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd