ระบบการจัดการ (Management System)

 
 

 

ISO  หมายถึงอะไร? 

ISO เป็นตัวย่อขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (Internatioanal Organization for Standardization ) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนในแต่ละประเทศรับผิดชอบในการจัดทำ มาตรฐานสากลต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบการจัดการ  คือเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในองค์กร  และการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

 

ระบบการจัดการที่เป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจทั่วไป มีดังต่อไปนี้ คือ

1. ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System; ISO 9001) (อ่านต่อ)

2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System; ISO 14001) (อ่านต่อ)

3. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety; OHSAS 18001) (อ่านต่อ)

4. ระบบความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System; HACCP, GMP, BRC, ISO 22000)

5. ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ (Quality Management System; ISO/TS 16949)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd