ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

 
 

 

ISO 9000 คืออะไร

ISO 9000 คือชื่อเรียกชุดมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000) ซึ่งประกอบ ด้วยชุดของมาตรฐาน 3 ประเภทคือ

  • ISO 9000:2008 Quality management system "Fundamentals and vocabulary"
  • ISO 9001:2008 Quality management system "Requirements"
  • ISO 9004:2000 Quality management system "Guidance for performance improvement"

ดังนั้น ISO 9000 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกเลือกใช้เพื่อรับรอง “ระบบการบริหารการดำเนินงานขององค์กร”

 

หลักการของมาตรฐาน ISO 9001

มาตรฐาน ISO 9001:2008 ประกอบด้วยข้อกำหนด 8 ข้อ ที่จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งใช้ควบคุมระบบบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ภายใน องค์กรถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ต้องการของมาตรฐาน และเพื่อที่จะมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด รวมถึงการมุ่งเน้นการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้เกิดความได้เปรียบ ในการแข่งขันขององค์กรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

 

องค์กรที่สามารถประยุกต์ใช้ระบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

องค์กรที่ประกอบธุรกิจทุกประเภททุกขนาดไม่เฉพาะเพียงแต่ธุรกิจภาคการผลิตเท่านั้น  สามารถจัดทำระบบคุณภาพได้  โดยองค์กรที่สามารถนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ เช่น

1. กลุ่ม HOSPITALITY SERVICES ได้แก่ ภัตตาคาร โรงแรม และการท่องเที่ยว

2. กลุ่ม COMMUNICATIONS ได้แก่ สนามบิน และการสื่อสาร

3. กลุ่ม HEALTH SERVICES ได้แก่ โรงพยาบาล และคลินิก

4.  กลุ่ม MAINTENANCE ได้แก่ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

5. กลุ่ม UTILITIES ได้แก่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ

6. กลุ่ม TRADING ได้แก่ การจัดจำหน่าย

7. กลุ่ม PROFESSIONALS ได้แก่ การสำรวจ การออกแบบ การฝึกอบรม และที่ปรึกษา

8. กลุ่ม ADMINISTRATION ได้แก่ บุคลากร และบริการในสำนักงาน

9. กลุ่ม SCIENTIFIC ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา

10. กลุ่ม MANUFACTURING ได้แก่ ภาคการผลิตต่างๆ

 

ประโยชน์จากการใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมีความสม่ำเสมอ

2. ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดความบกพร่อง และจำนวนการผลิตสินค้า หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน

3. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

4. องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

5. องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

6. องค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในทำงานอย่างต่อเนื่อง

7. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรภายในองค์กร 

 

ระยะเวลาในการเริ่มจัดทำระบบ

การนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอาจใช้เวลาโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ 3-6 เดือน ขึ้นกับระบบการจัดการที่ใช้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันขององค์กร   รวมถึงความซับซ้อนในธุรกิจขององค์กร  นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งในเรื่องเวลาและทรัพยากรต่างๆ  จิตสำนึกด้านคุณภาพและความร่วมมือของบุคลากรใน องค์กร  และความเพียงพอของงบประมาณ

 

ขั้นตอนในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนคือ

1. การทบทวนสถานภาพปัจจุบันขององค์กร
เป็นการทบทวนระบบเอกสาร ระบบบริหารจัดการ  รวมถึงช่องว่างในการบริหารจัดการของ องค์กรในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับความสอดคล้องของการดำเนินงาน ตามข้อกำหนด ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

 

2. การจัดทำระบบเอกสาร
คณะทำงานต้องจัดทำระบบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยคู่มือคุณภาพ  ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  และคู่มือในการทำงาน  เพื่อใช้สื่อสารและฝึกอบรมทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ

 

3. การนำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติ
เป็นการนำเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ไปปฏิบัติ เพื่อทวนสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร  รวมถึงทวนสอบถึงความเพียงพอของเอกสาร

 

4. การตรวจสอบระบบบริหารงานคุณภาพ
เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  โดยตรวจสอบการดำเนินงานตาม ระบบริหารงานคุณภาพทั้งหมดว่าระบบที่จัดทำขึ้นมี ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการดำเนินงานทั้งหมด

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd