ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

 
 

 

ISO 14000 คืออะไร 

ISO 14000 คือมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและการดำเนินธุรกิจของ องค์กร

 

หลักการของมาตรฐาน ISO 14001

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  และช่วยให้องค์กรมั่นใจในการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยง ที่ต้องรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดกฎหมาย นอกจากนี้ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ยังช่วยเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ ด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ของภายในองค์กรให้ดีขึ้น

 

องค์กรที่สามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

องค์กรที่ประกอบธุรกิจทุกประเภททุกขนาดไม่เฉพาะเพียงแต่ธุรกิจภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น  องค์กรที่สามารถนำ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ เช่น

1. กลุ่ม HOSPITALITY SERVICES ได้แก่ ภัตตาคาร โรงแรม และการท่องเที่ยว

2. กลุ่ม COMMUNICATIONS ได้แก่ สนามบิน และการสื่อสาร

3. กลุ่ม HEALTH SERVICES ได้แก่ โรงพยาบาล และคลินิก

4. กลุ่ม MAINTENANCE ได้แก่ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

5. กลุ่ม UTILITIES ได้แก่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ

6. กลุ่ม TRADING ได้แก่ การจัดจำหน่วย

7. กลุ่ม PROFESSIONALS ได้แก่ การสำรวจ การออกแบบ การฝึกอบรม และที่ปรึกษา

8. กลุ่ม ADMINISTRATION ได้แก่ บุคลากร และบริการในสำนักงาน

9. กลุ่ม SCIENTIFIC ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา

10. กลุ่ม MANUFACTURING ได้แก่ ภาคการผลิตต่างๆ

 

ประโยชน์จากการใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001

1. ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวจากการพิจารณาถึงทรัพยากรที่ใช้และมลพิษที่ก่อกำเนิด โดยองค์กร 

2. องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนรอบข้าง

3. องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

4. เพิ่มโอกาสในด้านการค้าและการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าที่ต้องการทำธุรกิจกับองค์กร ที่คำนึง ถึงสิ่งแวดล้อม

5. สร้างขวัญและกำลังใจ ความมุ่งมั่น และความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ บุคลากร

 

ระยะเวลาในการเริ่มจัดทำระบบ

การนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอาจใช้เวลาโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ 3-6 เดือน ขึ้นกับความระบบการจัดการ ที่ใช้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน  รวมถึงความ ซับซ้อนขององค์กร  นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงทั้ง ในเรื่อง เวลาและทรัพยากรต่างๆ จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร และความเพียงพอของงบประมาณ

 

ขั้นตอนในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001

ในการจัดทำระบบบริหารงานคุรภาพ ISO 14001 ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนคือ

1. การทบทวนสถานภาพปัจจุบันขององค์กร
เป็นการทบทวนระบบเอกสาร ระบบบริหารจัดการ รวมถึงช่องว่างในการบริหารจัดการ ขององค์กรในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับความสอดคล้องของการดำเนินงานเมื่อเทียบ กับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001


2. การจัดทำระบบเอกสาร
คณะทำงานต้องจัดทำระบบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยคู่มือสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  และคู่มือในการทำงานเพื่อใช้สื่อสารและฝึกอบรม ทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ


3. การนำเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
เป็นการนำเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ไปปฏิบัติ เพื่อทวนสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและ ทวนสอบถึงความเพียงพอของเอกสาร  รวมถึงการ ตรวจวัดคุณภาพและการจัดการมลพิษ ที่ปล่อยโดยองค์กร


4. การตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยตรวจสอบ การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดว่าระบบที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสม มากน้อยเพียงใด รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการดำเนินงานทั้งหมด

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd