ข้อมูลบริษัท

 
 

 

วิสัยทัศน์

"บริษัท ซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด มุ่งมั่นเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับประเทศ ในด้านระบบการจัดการตาม มาตรฐานนานาชาติ   ด้านการจัดทำและดำเนินกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard    ด้านการออกแบบและปรับปรุงระบบจัด การมลพิษ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในปี 2558   โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน    สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับลูกค้า และสร้างประโยชน์ต่อสังคม"

 

พันธกิจ

1. ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านระบบการจัดการตามมาตรฐานนานาชาติ   ด้านการจัดทำและดำเนินกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard ด้านการออกแบบและปรับปรุงระบบจัดการมลพิษ    และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างสักยภาพในการแข่งขันให้กับลูกค้า
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น
5. ดำเนินสู่องค์กรที่เป็นเลิศตามหลักเศรษกิจพอเพียง

 

คุณค่า

"Success"

S – Synergy การสร้างพลังร่วม
U – Urge การสร้างแรงกระตุ้น
C – Competitive Advantage การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
C – Customer Focus การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
E – Excellence ความเป็นเลิศของผลงาน
S – Success ความสำเร็จในการทำงาน
S – Smart การทำงานอย่างหลักแหลม

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd