ประสบการณ์ทีมงาน

 
 

 

ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาและตรวจประเมินในระบบบริหารจัดการต่างๆ

ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่ประกอบด้วยประสบการณ์จากการเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) ของหน่วยงานให้การรับรองชั้นนำของประเทศไทย   และยังเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินในระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานนานาชาติต่างๆ ด้วย โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • โรงพยาบาล
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
 • โรงแรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • อื่นๆ
 • อุตสาหกรรมรถยนต์
 
 • อุตสาหกรรมผลิตโลหะ
 
 • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร
 
 • อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี
 
 • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
 • การก่อสร้าง
 

 

ประสบการณ์ด้านการจัดการกลยุทธ์

ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่ประกอบด้วยประสบการณ์ในด้านการจัดการกลยุทธ์ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Strategy Development)   การวางแผนการดำเนินกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard    และการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Personal Scorecard)    โดยทีมงานที่ปรึกษาได้รับการฝึกอบรมในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์จากบริษัท Palladium ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของ Dr.Kaplan และ Dr.Norton ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Balanced Scorecard ชั้นนำระดับโลก

 

ประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรตามหลักการองค์กรมุ่งเน้นกลยุทธ์

ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่ประกอบด้วยประสบการณ์ในด้านการตรวจประเมินการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรตามหลักการ องค์กรมุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy-Focused Organization) โดยได้รับการถ่ายทอดจากต้นฉบับและผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมิน ในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

 

ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ

ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่ประกอบด้วยประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานต่างๆ โดยผ่านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรของลูกค้าให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก ไม่ว่าเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุน เครื่องมือลดของเสีย และเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

ประสบการณ์ด้านการออกแบบและปรับปรุงระบบจัดการมลพิษ

ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่ประกอบด้วยประสบการณ์ในการออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งน้ำเสีย    น้ำประปา ขยะอันตราย    ขยะทั่วไป   และอากาศเสีย   โดยมีประสบการณ์การออกแบบระบบการจัดการทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงโครงการในระดับประเทศ อาทิเช่น สนามบินสุวรรณภูมิ การประปานครหลวง กรมเจ้าท่า   เป็นต้น

 

องค์กรที่ผ่านการให้คำปรึกษาโดยทีมงาน

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
 • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงงานตำรวจแห่งชาติ
 
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 
 • บริษัท ดีเอ็มไอ เอ็กซเรย์ จำกัด
 
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 
 • กระทรวงพลังงาน
 
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 
 • การประปานครหลวง
 
 • อื่นๆ
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd