ควรทำระบบการจัดการระบบไหนก่อน

 
   

 

ในการเลือกระบบการจัดการที่องค์กรจะทำ ควรคำนึงถึงกลยุทธ์ขององค์กรก่อน ว่าระบบการจัดการไหนที่จะทำให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น

ถ้าองค์กรเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ก็ควรทำระบบ GMP และ HACCP ก่อน หรือถ้าองค์กรเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

องค์กรก็ควรทำระบบที่จะทำให้องค์กรได้รายรับจากการจัดทำระบบก่อน เช่น ทำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ก่อน ที่จะทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO

14001) หรือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)

 

แต่ถ้าองค์กรจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) อยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการจัดทำระบบการจัดการเพิ่มเติม ก็ต้องพิจารณาความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ดี

เช่นถ้าองค์กรต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนรอบข้าง หรือเป็นความต้องการของคู่ค้าที่ต้องการทำธุรกิจกับองค์กรที่ได้จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO

14001) องค์กรก็เลือกทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ก่อนเลือกจัดทำระบบการจัดการอื่นๆ แต่ถ้าองค์กรไม่มีความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมเลย

แต่มีความเสี่ยงในการทำงานภายในองค์กร องค์กรก็เลือกทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ก่อน

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อพนักงานในองค์กร

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd