การออกแบบระบบบำบัดมลพิษแบบ GP คืออะไร

 
   

 

การออกแบบระบบบำบัดมลพิษแบบ GP คือ การออกแบบระบบบำบัดมลพิษที่มุ้งเน้นการลดความสกปรกของของเสีย หรือการลดปริมาณของเสียก่อนเข้าระบบบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดขนาดของระบบบำบัดให้มีขนาดลดลง ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลดลงด้วย

สมมติว่า ในการออกแบบระบบำบัดน้ำเสีย ถ้าค่าความสกปรกที่วัดในรูปของ BOD ลดลง 50% ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสียก็สามารถลดลงได้มากถึง 50% ซึ่งมีผลทำให้ค่าก่อสร้างลดลงมากถึง 50% ด้วย และสมมติว่าถ้าปริมาณของเสียก่อนเข้าระบบบำบัดลดลง ลดลง 50% ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสียก็สามารถลดลงได้มากกว่า 50% ซึ่งมีผลทำให้ค่าก่อสร้างลดลงมากถึง 50% ด้วย

ในการออกแบบระบบกำจัดมลพิษในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นการออกแบบโดยดูที่ปริมาณของเสียและค่าความสกปรก มากกว่าการลดค่าความสกปรกหรือปริมาณ แต่การออกแบบระบบบำบัดมลพิษแบบ GP จะมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียและค่าความสกปรก โดยจะลดที่แหล่งกำเนิดของเสีย ซึ่งใช้หลักการ Reduce Reuse Recycle เป็นหลัก

 

ดังนั้น ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมไหน ต้องการก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษ ก่อนดำเนินการออกแบบ ให้ทำการลดปริมาณของเสียที่แหล่งกำเนิดก่อน จะลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้มาก

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd