การตรวจประเมินการดำเนินกลยุทธ์องค์กรคืออะไร

 
   

 

การตรวจประเมินการดำเนินกลยุทธ์องค์กร คือ การตรวจประเมินกลยุทธ์องค์กรตามหลักการองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy-Focused Organization; SFO) ของ Dr.Kaplan และ Dr.Norton เพื่อดูว่าองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนในการดำเนินกลยุทธ์ในประเด็นไหนบ้าง การตรวจประเมินการดำเนินกลยุทธ์ก็เหมือน กับการตรวจ สุขภาพขององค์กรในเรื่องการดำเนินกลยุทธ์

หลักการ Strategy-Focused Organization มีอยู่ 5 หลักการคือ

หลักการที่ 1 การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้บริหารระดับสูง

1.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
1.2 การบ่งชี้สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
1.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1.4 การจัดทำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
1.5 แนวทางในการบริหารจัดการ
1.6 การกำหนดตัวแทนผู้บริหาร

 

หลักการที่ 2 การแปลกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ

2.1 การจัดทำแผนที่กลยุทธ์
2.2 การจัดทำ Scorecard
2.3 การกำหนดเป้าหมาย
2.4 การจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์
2.5 การกำหนดผู้รับผิดชอบ

 

หลักการที่ 3 การกระจายกลยุทธ์ภายในองค์กร
3.1 การกำหนดบทบาทองค์กรในการกระจายกลยุทธ์
3.2 การกระจายกลยุทธ์สู่หน่วยธุรกิจ
3.3 การกระจายกลยุทธ์สู่หน่วยงานสนับสนุน
3.4 การกระจายกลยุทธ์สู่คู่ค้าภายนอก
3.5 การกระจายกลยุทธ์สู่คณะกรรมการบริหาร

 

หลักการที่ 4 การทำให้กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากร
4.1 การสร้างความตระหนักในกลยุทธ์
4.2 การเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคลกับกลยุทธ์
4.3 การเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคลกับค่าตอบแทน
4.4 การพัฒนาความรู้ความสามารถ

 

หลักการที่ 5 การทำให้กลยุทธ์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
5.1 การจัดทำระบบการรายงานผล
5.2 การประชุมทบทวนกลยุทธ์
5.3 การเชื่อมโยงงบประมาณกับกลยุทธ์
5.4 การเชื่อมโยงแผน HR/IT กับกลยุทธ์
5.5 การเชื่อมโยงเครื่องมือทางการจัดการกับกลยุทธ์
5.6 การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับกลยุทธ์
5.7 หน่วยงานดูแลกลยุทธ์

 

ในการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อทราบแนวคิดและวิธีการในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ผลจากการสัมภาษณ์จะถูกนำมาให้คะแนน เพื่อดูว่าองค์กรมีระดับคะแนนในหัวข้อที่ถูกประเมินเท่าไร มีจุดอ่อนในด้านไหนบ้าง และองค์กรจะสามารถพัฒนาองค์กรในหัวข้อนี้ได้อย่างไร

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd