วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่า (Value)

 
 

 

วิสัยทัศน์  คืออะไร 

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี) โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วย

1.  เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal)  เป้าหมายขององค์กรควรเป็นตำแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน  แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร

2. ตำแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche)  ตำแหน่งขององค์กรเชิงธุรกิจในตลาด

3. ช่วงเวลา (Time horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จ

 

ความสำคัญของวิสัยทัศน์

1. ช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร

2. สื่อสารให้บุคลากรทราบว่า  บุคลากรแต่ละท่านมีส่วนร่วมที่จะทหใองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร

3. ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติ

4. สื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจทราบถึงบทบาทและส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย


กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์


1. ขั้นเตรียมการ
เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ความสำคัญ  และวิธีการจัดทำวิสัยทัศน์   

2. ขั้นดำเนินการสร้างวิสัยทัศน์
     2.1  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์กร เช่น เป้าหหมาย  พันธกิจ  ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น

     2.2  วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันขององค์กร     เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและทราบถึงสถานภาพปัจจุบันขององค์กร

     2.3  นำมุมมองของผู้บริหารแต่ละท่านมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the Dreams) และจัดลำดับความสำคัญ

     2.4  คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตขององค์กรที่เป็นความฝันของทีมผู้บริหาร

     2.5  ทบทวนประโยคและสำนวนให้สื่อความหมายที่ชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย และสร้างพลัง

3. ขั้นนำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ
สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน มีภาพในอนาคตที่เหมือนกัน 

4. ขั้นประเมินวิสัยทัศน์
ทบทวนความเหมาะสมของวิสัยท้ศน์ตามลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอกและสถานภาพในปัจุบันขององค์กร


ตัวอย่างของวิสัยทัศน

  1.  เป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่งในสี่ของธุรกิจภายใน 5 ปี
  2.  มีลูกค้าประเภท online ภายในปี 2000พันธกิจ  คืออะไร 

พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะดำเนินการในระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการดำเนินงาน ขององค์กรหรือบริษัทก็ได้  ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจขององค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์กรกำลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ

 

ข้อความพันธกิจที่ดี

ข้อความของพันธกิจที่ดีต้องประกอบด้วย

• ขอบเขตที่องค์กรจะทำ (Domain)

• กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะให้บริการ (Customers)

• ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักขององค์กร (Products or Services)

• สถานที่หรือพื้นที่ที่จะดำเนินการ (Location) และ

• ข้อความจะต้องสื่อสารถึงพนักงานในปรัชญา (Philosophy) หรือแนวทางในการบริหารขององค์กร เพื่อพนักงานจะได้ดำเนินการ ได้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร


ประเภทของพันธกิจ

พันธกิจอาจแบ่งเป็น 2 แบบคือ

• พันธกิจแบบแคบ (Narrow Mission) เป็นพันธกิจที่จะจำกัดขอบเขตการ ดำเนินงานของบริษัทบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตลาดสินค้า การวางพันธกิจ แบบนี้จะเป็นในองค์กรขนาดเล็ก ขอบเขตการทำธุรกิจจำกัดมีข้อเสีย คือ อาจเป็นการจำกัดการ เติบโตขององค์กรเอง

• พันธกิจแบบกว้าง (Broad Mission) เป็นพันธกิจที่ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตลาดสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้โอกาสที่องค์กรจะเติบโตมีสูง แต่ข้อเสียบางครั้งอาจจะกว้างเกินไปจนลูกค้าหรือแม้แต่พนักงานเกิดความสับสน


ตัวอย่างของพันธกิจ

1. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

“ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากเราเป็นอันดับแรก ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศให้สิ่งที่เหมาะสมแก่สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ”


(จาก Website ขององค์การโทรศัพท์)


คุณค่าคืออะไร

คุณค่า (Core value) คือ คุณลักษณะ และบรรทัดฐาน ที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติ งานของบุคลากรภายในองค์การ  โดยกำหนดค่านิยมหลักต้องเป็นที่ปรารถนา (Desired Corporate Culture) ต่อความสำเร็จขององค์กร

 

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd