การบริหารองค์กรตามหลักการองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์
(Strategy-Focused Organization; SFO)

 
 

 

การบริหารองค์กรตามหลักการองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy-Focused Organization; SFO) คืออะไร

การบริหารองค์กรตามหลักการองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy-Focused Organization; SFO) คือแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ที่ทำ ให้ทุกคนในองค์กรทั้งผู้บริหารและบุคลากร ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นต่อกลยุทธ์เป็นหลัก

 

หลัก 5 ประการขององค์กรมุ่งเน้นกลยุทธ์

หลักการขององค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ประกอบด้วยหลักการ 5 หลักการ ดังนี้ คือ

 

หลักการที่ 1 การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้บริหารระดับสูง

 • ผู้นำองค์กรมีการพยายามขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการกลยุทธภายในองค์กร

 • ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างแลพสื่อสารถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดในองค์กร

 • ผู้บริหารระดับสูงได้มีการชี้แจงและสื่อสารให้เกิดความชัดเจนในเรื่องกลยุทธ์

 • ผู้บริหารระดับสูงมีการจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์

 

หลักการที่ 2 การแปลกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ

 • มีการแปลกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยการใช้แผนที่กลยุทธ์

 • มีการอธิบายและสื่อสารกลยุทธ์ในรูปแบบ Balanced Scorecard

 • มีการกำหนดเป้าหมายสำหรับตัววัดเชิงกลยุทธ์ทุกตัว

 • มีการกำหนดโครงการเชิงกลยุทธ์

 • มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

 

หลักการที่ 3 การกระจายกลยุทธ์ภายในองค์กร

 • การกำหนดบทบาทและแนวทางในการกระจายกลยุทธ์

 • กลยุทธ์ในระดับองค์กรถูกกระจายไปในระดับหน่วยงานหลัก

 • กลยุทธ์ในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจถูกกระจายไปในระดับหน่วยงานสนับสนุน

 • กลยุทธ์ถูกกระจายไปยังผู้ส่งมอบและลูกค้า

 • กลยุทธ์ถูกกระจายไปยังส่วนของกรรมการบริหารขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

หลักการที่ 4 การทำให้กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากร

 • มีการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักทางด้านกลยุทธ์ภายในองค์กร

 • มีการกระจายกลยุทธ์ไปสู่การกำหนดเป้าหมายบุคคล

 • มีการจัดทำระบบในการให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนบุคคล

 • มีการจัดทำระบบในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

 

หลักการที่ 5 การทำให้กลยุทธ์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง

 • มีการกำหนดงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

 • มีการวางแผน HR/IT ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์

 • การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์

 • มีการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

 • มีการทบทวนกลยุทธ์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

 • ข้อมูลต่างๆ ถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การทำให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ

 • กำหนดหน่วยงานดูแลกลยุทธ์

 

ประโยชน์ของการนำหลักการองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ไปใช้

1. ทำให้กลยุทธ์ที่องค์กรกำหนด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

2. ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบผลสำเร็จ

3. ทำให้การดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรเป็นระบบแบบ PDCA (Plan do Check Action) คือประกอบด้วยการวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และการแก้ไขปรับปรุง

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd