การกระจายกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน (Strategy Alignment)

 
 

 

การกระจายกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน (Alignment) คืออะไร 

การกระจายกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน (Alignment) คือ การกระจายกลยุทธ์ในระดับองค์กรไปสู่กลยุทธ์ในระดับหน่วยงาน  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก (Core unit) และ หน่วยงานสนับสนุน (Support unit)  สำหรับหน่วยงานหลัก อาทิเช่น ฝ่ายขาย  ฝ่ายผลิต  ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น  ส่วนหน่วยงานสนับสนุน  อาทิเช่น  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายสารสนเทศ  เป็นต้น

 

ความแตกต่างของการกระจายกลยุทธ์ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานหลักจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ  ส่วนหน่วยงานสนับสนุนจะเป็นหน่วยงาน ที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ  พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลยุทธ์ของหน่วยงานหลักประสบความสำเร็จด้วย

 

วิธีการกระจายกลยุทธ์

วิธีการกระจายกลยุทธ์ มี 3 วิธี คือ

1. คัดลอกจากแผนที่กลยุทธ์ขององค์กร

2. ดัดแปลงจากแผนที่กลยุทธ์ขององค์กร

3. กำหนดเพิ่มเติมใหม่จากแผนที่กลยุทธ์ขององค์กร

 

Service Level Agreement (SLA)

ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน  ใช้ในการลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน เช่น ระยะเวลาในการหา พนักงานใหม่   ระยะเวลาในการซ่อมระบบสารสนเทศ   ระยะเวลาในการซ่อมเครื่องจักรที่เสียหาย   ระยะเวลาในการจัดหา sub contractor ภายนอก   ระยะเวลาตอบสนองในกรณีลูกค้าร้องเรียน

 

ตัวอย่างการกระจายกลยุทธ์

1. การกระจายกลยุทธ์จากระดับองค์กรไปยังหน่วยงานหลัก

Alignment core unit

 

2. การกระจายกลยุทธ์จากระดับองค์กรไปยังหน่วยงานสนุน

Alignment support unit

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd