ตารางวัดผลลัพธ์ (Scorecard)

 
 

 

ตารางวัดผลลัพธ์ (Scorecard) คืออะไร

Scorecard คือ ตารางการวัดผลของความสำเร็จในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic objective)องค์ประกอบของ Scorecard


โดยทั่วไปแล้ว ตารางวัดผลลัพธ์ (Scorecard) ประกอบด้วย


1. คำอธิบายกลยุทธ์ (Strategic objective statement) คือคำขยายความของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่อ่าน แผนที่กลยุทธ์  เนื่องจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะเป็นคำสั้นๆ แต่จะไม่มีรายละเอียดและวิธีการดำเนินการของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์


2. ตัววัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic measure) คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และใช้เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร


3. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic target) คือ เป้าหมายที่เป็นตัวเลข  เพื่อใช้ในการบอกระดับของความสำเร้จในตัววัดเชิงกลยุทธ์


4. โครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) คือ โครงการ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการดำเนินงานประจำวันภายในองค์กร  เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุกลยุทธ์ได้ 

 

ตัวอย่างตารางวัดผลลัพธ์ (Scorecard)

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัววัดเชิงกลยุทธ์
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
โครงการเชิงกลยุทธ์
การทำงานภาคพื้นดินที่รวดเร็ว
  • เวลาบนพื้นดิน
  • การออกที่ตรงเวลา
  • 30 นาที
  • 90%
โครงการพัฒนาการลดรอบเวลาภาคพื้นดิน

 

จากตัวอย่าง เป็นตารางวัดผลลัพธ์ของอุตสาหกรรมการบินแบบประหยัด ซึ่งจะพบว่า ตัววัดเชิงกลยุทธ์ที่วัดความสำเร็จ ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ เวลาบนพื้นดิน และ การออกที่ตรงเวลา โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เท่ากับ 30 นาที และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนโครงการเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สำเร็จคือ โครงการพัฒนาการลดรอบเวลาภาคพื้นดิน

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd