การวัดผลการดำเนินงานรายบุคคล (Personal Scorecard)

 
 

 

การวัดผลการดำเนินงานรายบุคคล (Personal scorecard) คืออะไร

การวัดผลการดำเนินงานรายบุคคล (Personal scorecard) คือการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร  เพื่อให้การดำเนินงาน ของบุคลากรทุกคนในองค์กรสนับสนุนความสำเร็จของกลยุทธ์ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับองค์กร

 

ส่วนประกอบของ Personal scorecard

Personal scorecard ขององค์กร  ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1. Personal scorecard ของ Strategic Job Families หรือ บุคลากรที่มีความรับผิดชอบในการทำให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์บรรลุความสำเร็จ

2. Personal scorecard ของตำแหน่งงานอื่นๆ หรือบุคลากรที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานประจำ

 

ลักษณะของ Personal scorecard ที่ดี


1. มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดต่อหนึ่งมุมมอง

2. มีตัวชี้วัดไม่เกิน 6-7 ตัวชี้วัด

3. Scorecard ของบุคลากรต้องสนับสนุน Scorecard ของผู้บังคับบัญชา

4. ผู้บังคับบัญชาต้องมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดในการสอนงานและพัฒนาบุคลากร

 

ประโยชน์ของ Personal scorecard


1. ช่วยให้บุคลากรภายในองค์กรทราบถึงบทบาทและสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ

2. ใช้ในการสื่อสารถึงเป้าหมายรายบุคคล  รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินงานตามเป้าหมาย

3. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานรายบุคคล

 

ตัวอย่าง Personal scorecard

 

มุมมอง
ผู้จัดการสายงาน
ผู้จัดการสาขา
การเงิน
1. ROCE (%)
2. กระแสเงินสด
3. ต้นทุนรวมของสายงาน
4. รายได้รวมของสายงาน
1.ต้นทุนรวมของสาขา
2. รายได้รวมของสาขา
ลูกค้า
5. ร้อยละการส่งมอบที่สมบูรณ์
ของสายงาน
3. ร้อยละการส่งมอบที่สมบูรณ์ของ
สายงาน
กระบวนการภายใน
6. ดัชนีความปลอดภัย
7. การปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องของสายงาน
8. ร้อยละการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนของสายงาน
4. ดัชนีความปลอดภัย
5. การปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องของสาขา
6. ร้อยละการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนของสาขา

 

มุมมอง
หัวหน้างาน
พนักงาน
การเงิน
1. ชั่วโมงการทำงานที่ไม่สามารถ
ทำงานได้ของพนักงาน
1. ระยะทางออกนอกเส้นทาง
ลูกค้า
2. ร้อยละการส่งมอบตรงเวลา
2. ร้อยละการส่งมอบตรงเวลา
กระบวนการภายใน
3. การประชุมความปลอดภัยตามแผน
4. การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อ
เนื่องของแผนก
5. ร้อยละการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ของแผนก
3. การละเมิดความปลอดภัย
4. ชั่วโมงการอบรมพัฒนาการดำเนิน
งานและบริการ

 

 

 

 

(กลับไปหน้าหลัก)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd