การบริหารองค์กรด้วย Balanced Scorecard

 
 

 

การบริหารองค์กรด้วย Balanced Scorecard คืออะไร

การบริหารองค์กรด้วย Balanced Scorecard คือการนำหลักการ Balanced Scorecard มาใช้ในการบริหารกลยุทธ์ (Strategy Management) ขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่

1. การจัดทำระบบการดำเนินกลยุทธ์ตามหลักการองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy-Focused Organization; SFO) (อ่านต่อ)

2. การกำหนดวิสัยทัศน ์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ คุณค่า (Value) (อ่านต่อ)

3. การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development)

4. การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) (อ่านต่อ)

5. การจัดทำตารางวัดผลลัพธ์ (Scorecard) (อ่านต่อ)

6. การกระจายกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน (Alignment) (อ่านต่อ)

7. การวัดผลการดำเนินงานรายบุคคล (Personal scorecard) (อ่านต่อ)

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 CPL Consulting Engineering and Management Co., Ltd